МЕГА СИЛУЕТ

МЕГА СИЛУЕТ ООД е създадена през 2001 год. като фирма за производство на дамски облекла. Специализира се в изработката на горна и връхна конфекция (дам. сака и палта) и бързо успява да спечели доверието на немски и други търговски марки от Европа, за които изпълнява поръчки повече от 10 години.

МЕГА СИЛУЕТ ООД е 100% частна собственост и разполага със собствени производствени и складови помещения, както и със специалисти, оборудване и екипировка за разработка на свой конструкции и модели. Въпреки, че производствения обем не е особено голям - около 3 000 бройки на месец, МЕГА СИЛУЕТ е търсена и предпочитана заради стриктния контрол на качеството и прецизното изпълнение на детайлите.

От есента на 2015 год. МЕГА СИЛУЕТ предлага специално създадени модели облекла, предназначени за реализация на вътрешния пазар в БЪЛГАРИЯ. Те са съобразени с конкретните вкусове и специфичните особености на потребителите и са изработени с високи критерии за качество.

МЕГА СИЛУЕТ ООД е сертифицирана по система BS OHSAS 18001:2007 за безопасни условия на труд.

   

EU Project

Мега Силует ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за малките и средни предприятия по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за изпълнение на проект на тема:
 

„Повишаване на енергийната ефективност на Мега Силует ООД“.
 

Общата стойност на проекта е 352 396.21 лева.
 

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (215 999.75 лева), както и от националния бюджет на Република България (38 117.60 лева).
 

Основната цел на проектна е да се повиши конкурентоспособността на „Мега Силует“ ООД и да се създадат на предпоставки за устойчивия му растеж чрез инвестиции в мерки за подобряване на енергийната му ефективност. Основните мерки, които ще бъдат реализирани, са:

• Подмяна на съществуващата метална дограма и топлоизолиране на покрива на сградата с цел намаляване на консумираната енергия за отопление;

• Подмяна на стари гатер ножица и банциг с новата автоматизирана система за настилане и кроене;

• Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението;

• Доставка и монтаж на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от охлаждане на компресора за сгъстен въздух за отопление на работното помещение.

• Въвеждане в предприятието и сертифициране на системата за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001.

 

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

• Реализирани енергийни спестявания – 108521,03 kWh годишно;

• Спестени въглеродни емисии - 34,07 т. годишно;

• Постигнат фактор на енергийни спестявания - 54,71%.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мега Силует ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

EU Project

Във връзка с изпълнението на договор BG16RFOP002-3.001-0801-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на Мега Силует ООД“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Мега Силует ООД провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за повишаване на енергийната ефективност на Мега силует ООД“. Тръжната документация може да намерите тук (Megasiluet-BG16RFOP002-3.001-0801-C01_2018_05_10.zip) и на сайта на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС - http://www.eufunds.bg.  
Крайна дата за подаване на оферти: 17.05.2018г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Бюлетин

Запишете се за нашия бюлетин и ще получавате информация за промоции и нови продукти