Този уеб сайт използва бисквитки. Ако сте съгласни с това, моля продължете разглеждането.

Прочети повече

ОНЛАЙН КАМПАНИЯ: „Твоето желание с Luxy Lu” Период на провеждане на промоционалната кампания: 15.07.2020 г.- 20.09.2020 г., включително.

Член 1. Организатор на промоционалната кампания

Организаторите на онлайн кампания„ k” (по-нататък наричана „Кампанията” или „Играта“) са „Мега Силует “ ООД и рекламна агенция „Алмеро“. Кампанията се извършва за и от името на „Мега Силует “ ООД и в съответствие със следните Правила и регламенти (наричани по-нататък „Правила и регламенти”), които са задължителни за всички участници. Член 2. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и реализира в официалния сайт на „Мега Силует“ ООД – https://luxylu.bg/ и електронната платформа „Фейсбук“ (Facebook Inc.) на официалната страницата на Организатора / https://www.facebook.com/luxylubg/ („Facebook страницата на Организатора“).
2.2. Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Член 3. Условия, механизъм и право на участие

3.1. В кампанията могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица, които са изпълнили долуописаните стъпки:
3.1.1. Участникът трябва да е пазарувал продукти от luxylu.bg за над 100 лв до 20.09.2020 включително.
3.1.2. Участието в Играта и предоставянето на Наградите от Организатора на победителите е обвързано с покупка на стоки или услуги.
4.4. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.

Член 4. Определяне на печелившите и наградите

Всеки изпълнил стъпките и условията посочени в чл.3 участва в томбола. В томболата ще бъдат изтеглени деветима печеливши и ще бъде изтеглена до 20.08.2020 г. от упълномощен представител на „Мега Силует“ ООД.

Член 5. Наградите на кампанията и оспорване на победителите

В настоящата кампания ще бъдат раздадени 9 бр. ВАУЧЕРИ за пазаруване в онлайн магазин LuxyLu.BG на стойност 120 лв всеки. 5.1. Наградите ще се теглят онлайн с апликация, след което печелившите участници ще бъдат информирани чрез имейл.
5.1.1. Ваучерите на стойност 120 лв важат само и единствено за покупки в онлайн магазин LuxyLu.BG и са валидни до 31.12.2020 включително.
5.1.2. Всеки ваучер е валиден за еднократно пазаруване. Ако стойността на стоката не се покрива напълно от ваучера, разликата се доплаща от потребителя. Ако стойността на поръчката е под стойността на ваучера, разликата не се възстановява.
5.2. Всеки печеливш Участник следва да предостави в срок до 10 (десет) работни дни следните свои данни на Организатора: валиден е-mail aдрес, име и фамилия, телефон за връзка.
5.2.1. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си на Организатора в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.
5.2.2. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.
5.2.3. С приемане на настоящите ОУ за участие в Играта, всеки Участник се съгласява и дава на Организатора своето съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предоставя във връзка с Играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на Участниците в конкурса на трети страни. Съгласието на Участника се счита дадено изрично за служителите и представителите на Организатора, ангажирани с провеждането на Играта, под условието, че същите са поели съответните задължения за конфиденциалност и защита на личните данни към Организатора.
5.3. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
5.4. Организаторът не носи отговорност за: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.
5.5. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
5.6. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.
5.7. Връчването на Наградите може да бъде публично събитие.

Член 6. Грешки, неточни съобщения

Организаторът на настоящата кампания „Мега Силует“ ООД и агенция „Алмеро“ не носят отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

Член 7. Отговорност

Организаторите на кампанията ще връчат наградите на победителите съгласно описаната процедура в текущите Правила и регламенти. Организаторите се задължават относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в промоцията да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за провеждането на играта по тези правила и да не предоставя същите на трети лица. Участниците дават съгласието си, в случай че бъдат обявени за победители, техните имена и местожителство да бъдат публично съобщени, като администраторът не им дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт.

Член 8. Данъци

Организаторът няма задължение да удържа авансово Данък общ доход върху стойността на наградата, съгласно действащото законодателство - чл.35, т.2 от ЗДДФЛ, това е задължение на физическото лице.

Член 9. Спорове

В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд в град София.

Член 10. Прекратяване на промоционалната кампания

Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.